Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

przesyłka pocztowa składająca się z koperty zewnętrznej, listu, materiału informacyjno-promocyjnego oraz karty zwrotnej.

to dokument, w którym zawarte są cele rynkowe, sposoby ich osiągnięcia, harmonogram, rozkład odpowiedzialności za ich realizację, budżet, metody kontroli uzyskanych efektów i podejmowanych działań.

zbiór produktów danego przedsiębiorstwa.

każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź idea.

to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi dla firmy klientami.

oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.

egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, która pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci.

przesyłka opatrzona danymi adresata (imię i nazwisko/nazwa firmy, ulica z numerem budynku, kod pocztowy, miejscowość) umożliwiającymi jej skuteczne doręczenie oraz pełną personalizacje przesyłki.

przesyłka kierowana na obszar doręczenia nieoznaczona danymi adresowymi.

przesyłka pocztowa nierejestrowana, zawierającą różnorodne, własne materiały informacyjne (promocyjne) nadawcy, wysyłane jednorazowo do co najmniej 30 adresatów.

rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi.

przesyłka przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi bez pokwitowania odbioru, która nie jest opatrzona numerem nadawczym.